Sąlygos

„Cargobus“ siuntų gabenimo ir paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo 2019.04.01

Naujausi pakeitimai –

1.     Sąlygos ir jų taikymas 

1.1. Šios sąlygos reglamentuoja „Cargobus Lithuania UAB“ (toliau – „Cargobus“ arba „Rangovas“), paslaugų teikimo procedūras, reikalavimus dėl siuntų paruošimo ir paslaugų užsakymo bei paslaugų teikimo apribojimus gabenant siuntas Lietuvoje ir užsienyje.

1.2. Šios sąlygos yra kaip raštiškas susitarimas arba sutartis tarp kliento ir „Cargobus“.

1.3. Siuntėjas yra atsakingas už susipažinimą su šiomis sąlygomis ir jų reikalavimų vykdymą.  

1.4. Sąlygos taikomos kiekvienai siuntai, naudojantis „Cargobus“ paslaugomis.

1.5. Šios sąlygos galioja ir nesikeičia, išskyrus jei klientas ir „Cargobus“ atstovas, įgaliotas atlikti nurodytus veiksmus, šiuo tikslu sudaro atskirą susitarimą arba pakeičia šias sąlygas.

2.     Išvardyti terminai

Šiame dokumente vartojimų sąvokų paaiškinimai:

•    Interneto svetainė / pagrindinis puslapis / puslapis – www.Cargobus.lt.

•    Paketas / siunta – atskirai supakuota siunta, pažymėta „Cargobus“ ar jos partnerių žymomis.

•    Siuntinys / krovinys – vienas ar daugiau paketų, siunčiamų dalyvaujant „Cargobus“.

•    Klientas / siuntėjas – šalis, kuri naudojasi „Cargobus“ paslaugomis norėdama siųsti / gauti siuntas / siuntinius ir kuri atsakinga už visas su pristatymu susijusias išlaidas.

•    Gavėjas / adresatas – asmuo, gaunantis siuntą / siuntinį, išsiųstą naudojantis „Cargobus“ paslaugomis.

•    Vežėjas / trečiasis asmuo / partneris – partneriai, bendradarbiaujantys su „Cargobus“: „DPD“, „Venipak“, „Omniva“, „TNT“, „Itella“, „ACE Logistics“ ir kt.

•    Šalys – „Cargobus“, klientas ir vežėjas.

•    Paėmimo adresas / pakrovimo adresas – adresas, kuriuo partneris turi paimti siuntą / siuntinį.

•    Pristatymo adresas / iškrovimo adresas – adresas, kuriuo partneris turi pristatyti siuntą / siuntinį.

•    Perdavimo vieta – saugi kurjerio nurodyta vieta, kur galima palikti siuntą / siuntinį negavus gavėjo parašo – šis punktas taikomas tik tam tikroms paslaugoms.

•    Siuntos manifestas / lipdukas / žyma / sąskaita faktūra / gabenimo oro transportu kvitas – dokumentai, pridedami prie siuntos arba pateikiami su siunta.

•    Darbo diena – 9.00–17.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.

•    Kompensacija – tranzito kompensacija, mokama praradus arba apgadinus siuntą; kompensacija netaikoma siuntoms, laikomoms uždraustomis / neteisėtomis (žr. 12 skyrių, kur paaiškintos uždraustos / neteisėtos siuntos).

•    Išlaidos – visos išlaidos, kurias turi padengti klientas, įskaitant pristatymą ir papildomas išlaidas, pvz., sandėliavimo išlaidas, PVM, kitus mokesčius, palūkanas, baudas, administracines išlaidas, muitinės išlaidas, rinkliavas, draudimo mokesčius ir visus kitus mokėjimus, kuriais apmokestinami „Cargobus“ naudotojai už su siuntinio (-ių) pristatymo ir kitos veiklos paslaugas.

•    Sutartis– paslaugų teikimo sutartis, sudaryta tarp kliento ir „Cargobus“.

•    Naudotojas – bet kuris asmuo (fizinis ar juridinis asmuo), kuris naudojasi interneto svetaine pagal šias sąlygas.

•    Naudotojo paskyra – sąsaja, naudojama užsakymams ir užsakymų valdymui, kurioje pateikta naudotojo identifikavimo ir asmeninė informacija, reikalinga darbui su interneto svetaine; patvirtintą informaciją gali matyti tik patys naudotojai.

3.    Bendra informacija

3.1.    Interneto svetainė www.Cargobus.lt priklauso ir yra valdoma „Cargobus Lithuania“.

3.2.    Interneto svetainės paskirtis – suteikti Estijos ir užsienio valstybių gyventojams galimybę lengvai pateikti pristatymo užsakymus nuotoliniu būdu.

3.3.    Šiose sąlygose nurodytos naudojimosi interneto svetaine ir joje pateikta informacija sąlygos ir apribojimai, kurie galioja visiems naudotojams. „Cargobus“ pasilieka teisę keisti naudojimo sąlygas ir visi pakeitimai įsigalioja juos paskelbus interneto svetainėje.

3.4.    Bet kokia naudotojo savanoriškai pateikta asmeninė informacija tvarkoma laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymų.

3.5.    Interneto svetainėje nenaudojama jokia asmeninė informacija, išskyrus tą, kurią naudotojas pateikia registruodamasis kaip naudotojas arba naudodamasis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Jokia informacija, naudotojui pateikta ar jo gauta per interneto svetainę, nėra prieinama tretiesiems asmenims.

4.    Prieiga prie interneto svetainės

4.1. Interneto svetainė prieinama visiems interneto naudotojams.

4.2. „Cargobus“ užtikrina interneto svetainės prieinamumą visą parą, visą savaitę.

4.3. „Cargobus“ nėra atsakinga už tokius atvejus, kai interneto svetainė yra neprieinama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

4.4. Interneto svetainė gali netikėtai nustoti veikti dėl sistemai padarytos žalos arba sistemos atnaujinimo bei dėl kitų nenumatytų aplinkybių.

5.    „Cargobus“ teisės ir pareigos

5.1.    „Cargobus“, naudodamasi partnerių paslaugomis, užtikrina paketų / siuntų pristatymą pagal naudotojo specifikacijas.

5.2.    Pati „Cargobus“ nevykdo pristatymo gavėjui. Pristatymas vykdomas naudojantis partnerių paslaugomis.

5.3.    „Cargobus“ pasilieka teisę keisti ir papildyti mokesčius, nuolaidas ir (arba) paslaugas, apibrėžtas ir paskelbtas interneto svetainėje.

5.4.    Kiekvieno pristatymo metu 1–3 kartus, priklausomai nuo pasirinkto vežėjo, bandoma pristatyti siuntą. Jei nepavyksta siuntos pristatyti nurodytu pristatymo adresu ir siuntinys grąžinamas siuntėjui, siuntėjas yra atsakingas už visas grąžinimo išlaidas. „Cargobus“ pateikia siuntėjui sąskaitą už grąžinimo išlaidas ir turi teisę neatiduoti siuntinio, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

5.5.    „Cargobus“ neprisiima atsakomybės, jei siuntėjas: vežėjui perduoda ne tą paketą, nurodo neteisingą pristatymo adresą arba netinkamai pažymi siuntą. Visas dėl to patirtas išlaidas padengia ir apmoka siuntėjas. Siuntėjas negali reikalauti kompensacijos, jei siunta buvo neteisingai paruošta ar perduota kitam kurjeriui.

5.6.    Pristatymas įvykdomas, jei nurodomas teisingas siuntos paėmimo ir pristatymo adresas ir teisingi pašto kodai. Jei nepavyksta pristatyti siuntos arba ją reikia grąžinti, nes siuntėjas nurodė neteisingą adresą, siuntėjas negali reikalauti kompensacijos už jokias patirtas išlaidas.

5.7.     „Cargobus“ ir jos partneriai pasilieka teisę atsisakyti priimti siuntą, jei paketas ar siunta yra nesupakuota, netinkamai supakuota, nepažymėta, viršija kuriuos nors iš nurodytų matmenų arba viršija nurodytą svorį ar didžiausią svorį.

5.8.    Visus klausimus, rekomendacijas ir nusiskundimus klientai turi teikti „Cargobus“ Klientų aptarnavimo centrui. Jei klientas susisiekia su partneriu be „Cargobus“ Klientų aptarnavimo centro pagalbos, „Cargobus“ nėra atsakinga už problemų išsprendimą laiku ar už tokiu atveju kylančius nusiskundimus.

5.9.    Į „Cargobus“ paslaugas įeina siuntos pristatymas iš siuntos paėmimo adreso į pristatymo adresą arba „nuo durų iki durų“. Kai kurios paslaugos negali būti teikiamos „nuo durų iki durų“ ir „Cargobus“ paskelbia informaciją apie tai interneto svetainėje prieš priimdama pristatymo užsakymą.

5.10.    „Cargobus“ ne visas paslaugas teikia su pasirašomos pristatymo ataskaitos ir siuntos sekimo funkcijomis. Siuntėjas turi pats interneto svetainėje susirasti informaciją apie atskiras paslaugas bei jų pasirašomos pristatymo ataskaitos ir siuntos sekimo parinktis.

5.11.    „Cargobus“ prašo siuntėjo nurodyti telefono numerį, kuriuo vežėjas galėtų susisiekti su gavėju, kad galėtų susitarti dėl pristatymo laiko ar vietos. Gabenant siuntas už Estijos teritorijos ribų, privaloma nurodyti teisingą telefono numerį gavėjo šalyje. „Cargobus“ neprisiima atsakomybės, jei siunta nepristatoma todėl, kad nebuvo įmanoma susisiekti su gavėju.

5.12.    Mokėjimai už paslaugas atliekami naudojantis interneto svetainės automatine mokėjimo sistema po to, kai pasirenkama paslauga ir įforminamas užsakymas. Visi mokesčiai nurodyti eurais (EUR). „Cargobus“ pasilieka teisę atsisakyti priimti užsakymą, jei kyla įtarimas dėl neteisėtos veiklos.

5.13.     Užsakymų patvirtinimai ir atšaukimai siunčiami nurodytu el. pašto adresu. Jei negaunate el. laiško, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo centru. Kontaktinę informaciją rasite interneto svetainės puslapyje „Kontaktai“.

5.14.    Siuntos gabenimo eigą galima sekti internetu adresu www.Cargobus.lt. Klientas turi pats sekti savo užsakymo vykdymo eigą.

5.15.    Kvito kopiją galima gauti už mokestį, kuris yra 2–15 EUR, priklausomai nuo pasirinkto vežėjo.

5.16.    „Cargobus“ nėra atsakinga už jokius naudotojo patirtus nuostolius, jei jo atpažinimo duomenimis pasinaudoja trečiasis asmuo tam, kad prisijungtų prie interneto svetainės ir (arba) ja naudotųsi.

6.    Naudotojo teisės ir pareigos

Naudotojas turi užtikrinti, kad:

6.1.    visi daiktai būtų saugiai supakuoti, o bet kokios judančios dalys turi būti supakuotos taip, kad jas būtų saugu gabenti. Siunta neturi kenkti aplinkai ar kitoms siuntoms. Vežėjas gali atsisakyti priimti bet kokį netinkamai supakuotą daiktą arba grąžinti jį siuntėjui. „Cargobus“ nėra atsakinga už netinkamai supakuotus daiktus ir tokiais atvejais pretenzijos nesvarstomos;

6.2.    jei vienu adresu siunčiamos kelios siuntos, siuntėjas turi atskirai nurodyti kiekvienos siuntos svorį ir dydį, kad gautų tinkamą paslaugą ir teisingai apskaičiuotų pristatymo kainą. Vienu adresu siunčiant daugiau negu vieną paketą, draudžiama nurodyti bendrą svorį. Siuntėjas prisiima visą atsakomybę ir turi padengti visas išlaidas, patirtas dėl to, kad buvo nurodyti neteisingi duomenys;

6.3.    visi daiktai turi būti tinkamai pažymėti. Ant kiekvienos siuntos turi būti pažymėti gavėjo duomenys bei visi įspėjamieji ženklai, jei reikia. Etiketė turi būti įskaitoma ir priklijuota ten, kur būtų matoma. Jei vienas ar daugiau daiktų yra netinkamai pažymėti etiketėmis, „Cargobus“ ir jos partneriai turi teisę atsisakyti priimti užsakymą. „Cargobus“ nėra atsakinga, jei kuris nors daiktas yra netinkamai pažymėtas ir tokiais atvejais nesvarsto pretenzijų;

6.4.    paslaugos, prie kurių pridedama pastaba, kad reikalingas spausdintuvas, turi būti pažymėtos el. paštu gauta etikete. Bet kuriam daiktui, siunčiamam be etiketės, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, jo gali būti neįmanoma sekti ir jo pristatymas gali vėluoti. „Cargobus“ nėra atsakinga už siuntas be tinkamų žymų ir tokiais atvejais nesvarsto pretenzijų;

6.5.    tarptautinėms siuntoms (ne ES) gali prireikti papildomų dokumentų ir informacijos. „Cargobus“ pateikia visus reikiamus dokumentus ir informaciją, tačiau klientas turi pateikti „Cargobus“ visą reikiamą informaciją prieš ir po užsakymo įforminimo. „Cargobus“ neprisiima atsakomybės ir nesvarsto pretenzijų dėl siuntų, kurios nebuvo pristatytos dėl nepakankamos informacijos ar nepakankamų dokumentų. Naudotojas sutinka apmokėti visas tokiomis aplinkybėmis patirtas papildomas išlaidas;

6.6.      pateikdamas užsakymą, siuntėjas turi aiškiai nurodyti visus duomenis, tikslų svorį ir matmenis, teisingus siuntėjo ir gavėjo vardus, pavardes ar bendrovės pavadinimą, adresą, pašto kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir paketo turinio aprašymą. Jei nurodomi neteisingi duomenys, vežėjas turi teisę atsisakyti priimti siuntą. Priimdama neteisingai įformintą siuntą „Cargobus“ turi teisę papildomai apmokestinti siuntėją už duomenų pataisymą ir nėra atsakinga, jei pristatyti vėluojama dėl netikslių duomenų;

6.7.    gavėjas ir siuntėjas sutinka, kad daiktai gali būti gabenami sausumos, vandens ar oro transportu, ir pateikia visus pristatymui reikalingus dokumentus;

6.8.    klientas yra visiškai atsakingas už bet kokias ir visas išlaidas, galinčias atsirasti dėl siuntėjo ar gavėjo kaltės.

7.     Vežėjo paslaugų teikimo sąlygos

Visiems pristatymams taikomos toliau nurodytų partnerių sąlygos: „DPD“, „Venipak“, „Omniva“, „TNT“, „Itella“, „ACE Logistics“ ir kt.

Pasirinkdamas vieną iš nurodytų vežėjų paslaugų, siuntėjas sutinka laikytis to vežėjo nurodytų sąlygų.

8.     Pristatymo vėlavimas ir kiti sunkumai

8.1. Nė viena šalis nereiškia kitai šaliai pretenzijų dėl įsipareigojimų nevykdymo, jei ir iki tol, kol sutarties vykdyti yra neįmanoma dėl viešųjų neramumų, stichinių nelaimių, pilietinių karų, riaušių, streikų, karinių veiksmų ar kitų nekontroliuojamų įvykių, arba jei įsipareigojimus vykdyti vėluojama ar draudžiama bet kuriais įstatymais, teisės aktais ar taisyklėmis.

9.    Atsakomybė

9.1. Klientas žino, kad vežėjas yra atsakingas už pretenzijas dėl netinkamos paslaugos kokybės ir turi griežtai laikytis šiose sąlygose nurodytų apribojimų.

9.2. „Cargobus“, jos darbuotojai, partneriai ir atstovai nėra atsakingi už pamestus ir (arba) apgadintus daiktus, jei iš kliento negauna raštiškos pretenzijos per penkias (5) kalendorines dienas nuo pristatymo. Kartu su pretenzija per nurodytą terminą reikia pateikti visus reikiamus dokumentus. Dokumentai, pateikti terminui pasibaigus, nepriimami.

9.3. Pretenzijos forma pateikta adresu https://www.Cargobus.eu/en, skiltyje „Pagalba ir patarimai“.

9.4. Jei siunta nepristatoma laiku ir laikoma pamesta, siuntėjas turi pateikti pretenzijos formą per penkias (5) kalendorines dienas.

9.5. Klientas supranta ir sutinka, kad, praleidus pretenzijos pateikimo terminą, prarandama teisė į kompensaciją.

9.6. Visais kitais atvejais partneris yra atsakingas, tik jei klientas skubiai, tačiau ne vėliau negu nurodyta atitinkamuose gabenimą reglamentuojančiuose įstatymuose, pateikia skundą „Cargobus“.

9.7. Dokumentai, reikalingi teikiant pretenziją:

1) pretenzijos forma, užpildyta elektroniniu būdu;

2) bet kokie kiti dokumentai, susiję su siunta;

3) klientas turi teisę pateikti nepriklausomą žalos vertinimą.

9.8. Visus šios sutarties 9.7 punkte nurodytus dokumentus reikia pateikti elektroniniu būdu.

9.9. Jei viršijamas nurodytas pristatymo terminas, nuostoliai negali viršyti vežėjo atlygio už pristatymą.

9.10. Siunta laikoma prarasta, jei ji nepristatoma per trisdešimt (30) kalendorinių dienų tarptautinės siuntos atveju ir per keturias (4) darbo dienas vietinių siuntų atveju.

9.11. „Cargobus“ ir jos partnerių atsakomybė už siuntos praradimą negali viršyti faktinės siuntos vertės. Vežėjas turi įrodyti siuntos vertę, nurodytą pretenzijoje.

9.12. „Cargobus“ prisiima atsakomybę už paketo praradimą ar jo apgadinimą pagal CMR (Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties) konvenciją – 8,33 SDR vienam kilogramui prarastų ar apgadintų prekių. SDR yra TVF (Tarptautinio valiutos fondo) sutartinių atsiskaitymo vienetų dydis, todėl suma priklauso nuo valiutų kursų, skelbiamų TVF interneto svetainėje. „Cargobus“ vežėjo atsakomybės draudimas (jei taikomas paslaugai) turi padengti paketo apgadinimo ar praradimo nuostolius, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus apribojimus. Įmanoma ir visos sumos kompensacija, jei pasirenkamas papildomas draudimas.

9.13. „Cargobus“ turi kompensuoti nuostolius ar žalą pagal šios sutarties 9.12 punkto nuostatas ir partnerio nurodytą kompensaciją bei atsižvelgdama į paketo vertę. Kiti nuostoliai nekompensuojami.

9.14. „Cargobus“ nėra atsakinga už apgadinimą ar praradimą tokiais atvejais: trūksta pakuotės; pakuotė nevisa arba su defektais; siuntą pakrauna ir iškrauna siuntėjas, gavėjas arba siuntėjo ar gavėjo vardu veikiantis asmuo; nėra etiketės arba ji neatitinka reikalavimų; fizinės paketo savybės yra tokios, kad jį gali pažeisti slėgis, funkciniai sutrikimai, korozija, vidinis gedimas, išsausėjimas, nuotėkis ar natūralus praradimas.

9.15. Bet kokie ginčai dėl šių sąlygų, kylantys tarp „Cargobus“ ir kliento, sprendžiami abipusėmis derybomis per trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Jei nepavyksta išspręsti ginčo derybomis, jis sprendžiamas pagal Latvijos teisę.

10.    Siuntos perdavimas

10.1. Siuntėjas perduoda prekes kurjeriui tokiu adresu ir tokiu laiku, koks nurodytas pristatymo užsakyme.

10.2. Kurjeris pats pakrauna daiktus, kurių bendras svoris neviršija trisdešimties (30) kg.

10.3. Klientas turi užtikrinti, kad siuntėjas pakrautų paketus, sveriančius daugiau negu trisdešimt (30) kg, naudodamas krovimo įrangą, jei reikia.

10.4. Priimdamas siuntas, kurjeris pateikia perdavimo dokumentą arba, jei nurodyta užsakyme, klientas jį atsispausdina prieš atvykstant kurjeriui.

10.5. Klientas yra atsakingas už visas išlaidas, „Cargobus“ patirtas dėl siuntėjo klaidų, netikslių duomenų ar nurodymų.

10.6. Jei gabenamas daiktas yra vientisas, nepažymėtas, tvirtas ir jo negalima supakuoti, tačiau jis kažkiek atitinka gabenimo sąlygas, vežėjas ypatingais atvejais gali priimti siuntą manifeste pažymėdamas „nesaugi pakuotė“. „Cargobus“ nėra atsakinga už tokiems paketams padarytą žalą.

10.7. Priimdamas siuntą, kurjeris turi teisę patikrinti siuntos išorės būklę ir manifeste užrašyti pastabas apie siuntos žymas ir numerius, krovinio ar paketo išorės būklę ir kitus svarbius faktus. Jei siuntėjas nesutinka su kurjerio pastabomis ir atsisako jas pasirašyti, kurjeris turi teisę atsisakyti priimti siuntą.

10.8. Pastabose galima užrašyti bet kokią papildomą informaciją apie siuntą, apgadinimą, defektus ir bet kokią kitą informaciją, kurią turi žinoti vežėjas, kad galėtų saugiai gabenti siuntą.

10.9. Su vienu siuntimo dokumentu gali būti gabenama tik viena siunta, jei nesusitarta kitaip.

10.10. Kurjeris pasilieka teisę atsisakyti priimti nesupakuotas, netinkamai supakuotas nepažymėtas ar netinkamai pažymėtas siuntas. Kurjeris turi teisę nelaukti, jei, jam atvykus, siunta nėra paruošta gabenti.

10.11. „Cargobus“ ir kurjeris negali uždrausti įgaliotoms valstybinėms institucijoms atidaryti ir patikrinti bet kurį paketą. Vežėjo atstovai turi nedelsdami informuoti klientą apie tokius patikrinimus.

10.12. Klientas (ir siuntėjas, perduodantis siuntą) sutinka, kad įgaliotos valstybinės institucijos turi teisę tikrinti siuntų paketus.

11.    Pristatymas gavėjui

11.1. Siuntą reikia perduoti gavėjui tokiu adresu, koks nurodytas manifeste.

11.2. Siuntos pristatomos pristatymo adresu.

11.3. Klientas yra atsakingas už užtikrinimą, kad gavėjas priimtų siuntą pagal šios sutarties sąlygas.

11.4. Jei siuntos svoris neviršija trisdešimties (30) kg, kurjeris turi iškrauti siuntą iš transporto priemonės.

11.5. Skaičiuojama, kad iškrovimo procesas trunka iki 10 min. Už kiekvienas papildomas 10 min. klientas gali būti apmokestintas papildomais mokesčiais pagal pasirinkto vežėjo kainodarą.

11.6. Jei siuntos svoris viršija trisdešimt (30) kg arba iškrovimo procesui reikalinga papildoma įranga, klientas yra atsakingas už užtikrinimą, kad siuntą iškrautų gavėjas.

11.7. Jei kurjeris gali iškrauti siuntą, sveriančią daugiau negu trisdešimt (30) kg, ir (arba) nugabenti ją į gavėjo nurodytą sandėliavimo vietą, kurjeris gali nustatyti atskirą mokestį, kuris nurodomas atskiroje sąskaitoje.

11.8. Gavęs siuntą, gavėjas turi kartu su kurjeriu patikrinti siuntos (pakuotės) būklę.

11.9. Gavėjui pasirašius gabenimo dokumentą (įskaitant elektroninį gabenimo dokumentą), užsakymas laikomas įvykdytu. Klientas ir gavėjas patvirtina, kad vykdant įprastą veiklą vieno gabenimo metu gali būti išrašomos kelios sąskaitos faktūros (siuntų manifestai, gabenimo dokumentai). Gavėjui pasirašius bet kurį dokumentą, pagal kurį galima identifikuoti siuntą, siunta laikoma pristatyta, net jei siuntėjas dar nepasirašė kitų toks pačios siuntos dokumentų.

11.10. Pastebėjęs siuntos ar bet kurio paketo apgadinimą, gavėjas turi tai pažymėti ir sudaryti laisvos formos ataskaitą apie siuntai padarytą žalą bei, jei įmanoma, nufotografuoti žalą. Jei gavėjas pasirašo gabenimo dokumentą be jokių pastabų, siunta laikoma pristatyta geros būklės ar neapgadinta ir „Cargobus“ bei vežėjas neprisiima atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, gavėjo pastebėtus vėliau.

11.11. Tokiu atveju, kai atsiranda aplinkybių, trukdančių pristatyti siuntą, techniškai neįmanoma iškrauti siuntos arba jei nerandamas siuntėjas ar jis atsisako priimti siuntinį (atsisakymas sumokėti vežėjui ar klientui mokėtinas sumas taip pat laikoma atsisakymu priimti siuntinį), vežėjas turi pasiteirauti tolesnių raštiškų kliento nurodymų.

11.12. Klientas pateikia nurodymus raštu arba el. paštu info@Cargobus.ee.

11.13. Negavęs nurodymų per 12 (dvylika) valandų, vežėjas turi teisę grąžinti daiktus siuntėjui ir apmokestinti klientą už grąžinimo išlaidas. Siuntėjui atsisakius priimti grąžintą siuntą, vežėjas pasilieka teisę iškrauti ir laikyti siuntą vežėjo sandėlyje, kol iš Kliento bus gauti tolesni raštiški nurodymai. Tačiau abiem atvejais siunta laikoma pristatyta, o paslauga – suteikta.

11.14. Klientas turi atitinkamai padengti vežėjo išlaidas pagal šios sutarties 11.13 punktą, gabenimo išlaidas, grąžinimo išlaidas ir sandėliavimo išlaidas.

12.     Uždraustos / neteisėtos siuntos

12.1. Nesupakuoti, netinkamai supakuoti ir nestandartiniai daiktai, jei dėl jų iš anksto nesusitarta su „Cargobus“ atstovais.

12.2. Daiktai, kuriuos gabenti yra neteisėta:

12.2.1. ypač vertingi daiktai (brangenybės, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai, pinigai (išskyrus vykdant pinigų surinkimo operacijas (PSO), loterijos bilietai, čekiai, obligacijos, akcijos, skoliniai įsipareigojimai ir kiti dokumentai bei daiktai, kurių nebūtų galima atkurti, atgaminti ir (arba) pakeisti, jei jie būtų prarasti ar apgadinti;

12.2.2. ginklai, amunicija, sprogmenys, narkotikai, cigaretės, alkoholis, medžiagos, dėl savo cheminių ar fizinių savybių galinčios sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui;

12.2.3. gyvi gyvūnai ir augalai, žmonių palaikai ar kūno dalys, gendantys maisto produktai ir ne maisto produktai, kuriems reikalinga speciali gabenimo įranga, atsargumo priemonės, leidimai ar speciali temperatūra, drėgmė ar kitos specialios sąlygos;

12.2.4. kiti daiktai, kuriuos gabenti, importuoti ar eksportuoti draudžiama kitose šalyse, kai gabenimas reglamentuojamas įstatymais, arba daiktai, kuriems gabenti „Cargobus“ ir jos partneriai turi gauti specialią gabenimo, importo ar eksporto licenciją arba leidimą.

12.3. „Cargobus“ nėra atsakinga už siuntas apibrėžtas šios sutarties 12.2 punkte.

12.4. Užsakydamas uždraustų ar neteisėtų prekių gabenimą, tvarkymą ar kaip nors prisidėdamas prie tokių prekių pristatymo, klientas prisiima visą atsakomybę už visas pasekmes ir turi padengti visas „Cargobus“ dėl to patirtas išlaidas, jei jos atsiranda ir yra pagrįstos teisinę galią turinčiais dokumentais.

12.5. Dėl siuntų gabenimo komercinių tikslų ir įvairių reglamentavimo formalumų tam tikriems produktams gali būti taikomi papildomi apribojimai ir ilgesnė tranzito trukmė. „Cargobus“ ir jos partneriai pasilieka teisę atsisakyti priimti siuntas, kurioms taikomi tokie apribojimai.

13.     Mokėjimas

13.1. Dabartiniai siuntų gabenimo tarifai yra paskelbti interneto svetainėje www.Cargobus.lt.

13.2. Klientas gali sumokėti už paslaugas kredito kortele, banko pavedimu ar per „PayPal“ po to, kai patvirtinami užsakymo duomenys. Užsakymas laikomas patvirtintu įvykus piniginei operacijai.

13.3. Klientas gali sumokėti už gautas paslaugas apmokėdamas sąskaitą. Iš sąskaitose faktūrose nurodytų sumų negalima atlikti jokių išskaitymų ir jas reikia apmokėti ne vėliau negu perduodant prekes, kurias reikės pristatyti. Jei mokėjimas negaunamas per nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

13.4. „Cargobus“ nurodyti mokesčiai ir kainodara yra pagrįsta klientų interneto svetainėje pateikta informacija, tačiau galutinės kainos ir paslaugos mokesčiai gali skirtis, nes jie skaičiuojami pagal daikto faktinį dydį ir svorį. Daikto faktinis dydis ir svoris apibrėžiami įvedant duomenis internetu, o vežėjui, tvarkančiam siuntą, paėmus siuntą – tranzito punktuose. Už bet kokį svorio ir dydžio skirtumą „Cargobus“ išrašo klientui papildomą sąskaitą.

13.5. Vežėjas tikrina, ar kiekviename manifeste nurodyta teisinga informacija apie paslaugą ir pakuotės / siuntos svorį. Jei pateikta neteisinga informacija, vežėjas ištaiso manifestą. Klientas yra atsakingas už visas išlaidas, patirtas dėl nurodytų neteisingų duomenų.

13.6. Klientas prisiima atsakomybę už visų išlaidų ir mokesčių, susijusių su pristatymu, apmokėjimą.

13.7. Jei tam tikras išlaidas ir kitas sumas turi apmokėti gavėjas, siuntėjas yra atsakingas už to nurodymą atitinkamame sąskaitos faktūros skirsnyje.

13.8. Jei klientas nesilaiko nurodyto mokėjimo termino, „Cargobus“ skiria 0,5 % delspinigius už kiekvieną mokėjimo vėlavimo dieną.

13.9. Jei klientas neapmoka sąskaitos faktūros, „Cargobus“ turi teisę persiųsti informaciją apie kliento įsiskolinimą skolų išieškojimo bendrovei, kuri pradeda skolos išieškojimą.

14.     Privatumo politika

14.1. Klientas sutinka nevartoti žodžių „Cargobus“ ar „www.Cargobus.lt“ be raštiško „Cargobus“ sutikimo.

14.2. Šios sutarties galiojimo metu klientui draudžiama siūlyti darbą „Cargobus“ darbuotojams arba iš jų gauti konfidencialios informacijos apie bendrovę.

15.     Šios sutarties sąlygų galiojimas

15.1. Jei kuri nors šios sutarties sąlyga prieštarauja esamoms tarptautinėms sutartims, Estijos teisei, vyriausybės sprendimams ar nutartims, ministrų įsakymams ar kitiems galiojantiems įstatymams ir taisyklėms, ta nuostata lieka galioti kaip dalis sutarties, sudarytos tarp „Cargobus“ ir kliento, jei tik ji neprieštarauja įstatymui. Jokia negaliojanti nuostata nepaveikia jokios kitos šios sutarties dalies galiojimo.